Garantievoorwaarden

Binnen de vijfjarige garantieperiode vallen de volgende zaken:

  • Als er iets mankeert aan de afwerking van het keukenoppervlak.
  • Wanneer er onverhoopt iets loslaat van het gewrapte oppervlak.
  • Luchtbellen die ontstaan in het gewrapte oppervlak.Schade veroorzaakt door eigen gebruik valt niet binnen de garantie en wordt niet gedekt. Voorbeelden van schade door eigen gebruik zijn onder andere:

a. Schade veroorzaakt door gevallen objecten op het gewrapte oppervlak.

b. Schade veroorzaakt door hete voorwerpen die direct op het gewrapte oppervlak zijn geplaatst.

c. Krassen die zijn ontstaan door het gebruik van scherpe voorwerpen op het gewrapte oppervlak.

d. Schade veroorzaakt door blootstelling aan extreme hitte, zoals vlammen bij het koken in de nabijheid van het gewrapte oppervlak.


De garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke eigenaar van de gewrapte keuken en is niet overdraagbaar.

Om aanspraak te maken op garantie service, dient de eigenaar het defect of de schade binnen een redelijke termijn te melden aan Kitchen Makeover.


Kitchen Makeover behoudt zich het recht voor om de garantieclaims te beoordelen en te onderzoeken alvorens tot reparatie of vervanging over te gaan.

Eventuele reparaties of vervangingen die onder de garantie vallen, worden uitsluitend uitgevoerd door Kitchen Makeover.


De garantie dekt geen schade veroorzaakt door normale slijtage, onjuist onderhoud, ongepaste reinigingsmiddelen of -methoden, of enige vorm van misbruik van het gewrapte oppervlak.


Eventuele wijzigingen of reparaties aan het gewrapte oppervlak die zijn uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kitchen Makeover kunnen de garantie ongeldig maken.


De garantieperiode gaat in op de datum van de voltooiing van het wrap project en de duur ervan bedraagt vijf jaar.

bijkitchenmakeoverbiedenwe5jaargarantie